CALL US ON 0800 9888 041 OR REQUEST A FREE CALLBACK

Beech Chairs

 • Beech Blue
 • Beech Red
 • Beech Green
 • Beech Ivory
 • Beech Mint
 • Beech Pink
 • Beech Mink
 • Beech Gold

Available Colours

Gold Chairs

 • Gold Red
 • Gold Blue
 • Gold Green
 • Gold Ivory
 • Gold Mint
 • Gold Pink
 • Gold Mink
 • Gold Gold

Available Colours

Limewash Chairs

 • Limewash Red
 • Limewash Blue
 • Limewash Green
 • Limewash Ivory Brockade
 • Limewash Mint
 • Limewash Pink
 • Limewash Mink
 • Limewash Gold

Available Colours

Silver Chairs

 • Silver Blue
 • Silver Red
 • Silver Green
 • Silver Ivory
 • Silver Mint
 • Silver Pink
 • Silver Mink
 • Silver Black
 • Silver Gold

Available Colours

Wooden Folding Chairs

 • Wooden Folding Chair

No colour options available

Black Chivari Chairs

 • Black Chivari Chair

No colour options available

Chair Styles

Click to see styles and colour options